Schenkingen en legaten

Schenkingen en legaten

Uw schenking aan de Stichting Veluws Streekmuseum “Hagedoorns Plaatse” is van harte welkom en maakt een belangrijk verschil. Graag maken wij gebruik van uw financiële steun voor aankopen, restauratie of speciale projecten. Hieronder vindt u nadere informatie over de diverse vormen van financiële steun en belastingopties.

Eenmalige schenking

Het bedrag dat u eenmalig wilt schenken kunt u overmaken naar NL84RABO0317514075  te name van Stichting Veluws Streekmuseum “Hagedoorns Plaatse”, onder vermelding van “schenking”.

De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%. De regering is voornemens vanaf 2020 het maximale belastingtarief in stappen terug te brengen tot max. 36,93% !! Is uw schenking minimaal 1% en max. 10% van het drempelinkomen (met een minimum van € 60,–), dan is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar.

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Omdat de Stichting Veluws Streekmuseum de ANBI-status heeft en tevens aangemerkt wordt als culturele instelling, heeft dat voor u als particulier het voordeel dat u recht heeft op 25% extra giftenaftrek over de eerste € 5000,–. Dus bij een gift van € 5000,– mag u € 6250,– giftenaftrek opvoeren.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking houdt in dat u gedurende een aantal jaren een vast bedrag schenkt.

Uw belastingvoordeel is het grootst wanneer de schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wel moet er een schriftelijke overeenkomst via het formulier “Periodieke gift in geld”  (te downloaden via de site van de Belastingdienst) worden gesloten tussen u als “schenker” en de Stichting Veluws Streekmuseum “Hagedoorns Plaatse”.

Voor volledige informatie over schenkingen raadpleegt u de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Fonds op naam

Een minder bekende vorm van schenken is een Fonds op Naam. Dit is het best te omschrijven als een met name genoemd goed doel binnen een groter goed doel, in dit geval de Stichting Veluws Streekmuseum “Hagedoorns Plaatse”. Het verschil met een “gewone” schenking is dat de schenker een bindende opdracht geeft betreffende het doel waarvoor de middelen gebruikt moeten worden. Misschien heeft u een speciale band met een bepaalde activiteit van het museum “Hagedoorns Plaatse” of een bepaald voorwerp uit het museum. U kunt dan door middel van een Fonds op Naam uw speciale keuze financieel steunen. Een fonds op naam is een eenmalige- of een periodieke schenking met een gerichte opdracht, die uiteraard binnen de doelstellingen van het museum moet vallen.

Schenkingen of in bruikleen geven in natura

Stichting Collecties Veluws Streekmuseum “Hagedoorns Plaatse” richt zich in haar collectiebeleid op museumstukken van de Veluwe, met name uit de omgeving van de gemeente Epe rond de periode 1900-1960. 
Heeft u objecten of een collectie waarvan u denkt dat deze  geschikt zijn voor onze collectie en wilt u die schenken of in bruikleen geven, neem dan vooraf contact op met onze conservator via email: conservator@hagedoornsplaatse.nl  .

 U wordt verzocht in deze email onderstaande informatie te geven.
– Om welke object of collectie gaat het? 
– Hoe is het object of de collectie tot stand gekomen?
– Uit welk jaar is het object of de collectie ongeveer afkomstig?
– Wat is het verband met regio Epe?

Indien uw schenking past binnen onze collectie wordt u vervolgens op een dinsdagochtend uitgenodigd om het object of de collectie ter beoordeling voor te leggen aan de conservator.

Legaat

Een legaat is een uiterste wilsbeschikking  waarbij een bepaald goed of bepaalde som geld aan een bepaalde rechtspersoon wordt nagelaten.

Met andere woorden, via een testament kunt u (legator) geld of goederen nalaten aan het  Museum “Hagedoorns Plaatse” (legetaris). Wanneer u een vooraf vastgesteld bedrag wilt nalaten, kunt u ten gunste van de Stichting Veluws Streekmuseum  “Hagedoorns Plaatse” een legaat opnemen in uw testament; wilt u goederen nalaten dan doet u dat ten gunste van Stichting Collecties Veluws Streekmuseum.

U kunt zelf ook aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan het museum wilt nalaten; dit wordt dan vastgelegd in uw testament.

Erf- en schenkbelasting

Het museum is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting (ANBI), waardoor u er zeker van bent dat uw gift of legaat volledig daar terecht komt waar u dat wilt.

Schenken/legateren in geld of in natura

Een schenking of een legaat  in geld vinden formeel plaats aan Stichting Veluws Streekmuseum.

Een schenking  of een legaat in natura doet u formeel aan Stichting Collecties Veluws Streekmuseum

Contact

Meer weten over schenken en nalaten?

Voor schenkingen in natura neemt u contact op met de conservator via conservator@hagedoornsplaatse.nl .

Voor alle overige andere informatie over schenken of nalaten neemt u contact op met de penningmeester via info@hagedoornsplaatse.nl

Geef een reactie