Privacystatement                                    

Hagedoorns Plaatse verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacystatement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Hagedoorns Plaatse.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Hagedoorns Plaatse persoonsgegevens?
Hagedoorns Plaatse verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie onze organisatie direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • medewerkers van Hagedoorns Plaatse
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Hagedoorns Plaatse verwerkt persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op basis van deze wet kunnen wij een beroep doen op onderstaande grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon (Overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst (mailcontact medewerkers, Nieuwsbrieven)
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen van gerechtvaardigde belangen (verwerken overeenkomsten)

Doeleinden van verwerking
Hagedoorns Plaatse verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten en diensten
 • Nieuwsbrieven
 • Administratieve handelingen
 • Het bepalen van strategie en beleid
 • Medewerkers-administratie

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De gegevensbeheerder draagt zorg voor de juiste registratie.

Verwerkt Hagedoorns Plaatse ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet of met uw toestemming. Hagedoorns Plaatse controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen ook niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Hagedoorns Plaatse met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen Hagedoorns Plaatse of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
De gegevensbeheerder is bevoegd om uw gegevens te muteren. Bij Hagedoorns Plaatse kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die, gelet op hun functie hier een permissie voor hebben.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw werkzaamheden worden in beperkte vorm na beëindiging van deze werkzaamheden voor een periode van 2 jaar bewaard. Voor het bewaren van deze gegevens gelden overigens de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Hagedoorns Plaatse gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Hagedoorns Plaatse van mij verwerkt?
Op grond van art. 15 AVG kunt u in overleg met de gegevensbeheerder uw gegevens met betrekking tot uw inschrijving inzien.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
U kan Hagedoorns Plaatse vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Hagedoorns Plaatse verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen (art. 16 AVG). Dit kunt u schriftelijk doen door onder andere contact op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. de Gegevensbeheerder. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst aan de wettelijke standaarden. Hagedoorns Plaatse maakt een afweging of een bezwaar/intrekking het behalen van de doeleinden niet in gevaar brengt. Van het besluit betreffende de afhandeling van uw vraag/klacht ontvangt u schriftelijk bericht. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling dan kunt u zich in tweede instantie richten tot de Directie/bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Directie/bestuur.

Mocht u zich dan nog niet gehoord voelen dan kunt u uw vraag/klacht richten de Autoriteit persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

OPT-OUT
Om de werkzaamheden op Hagedoorns Plaatse zo makkelijk mogelijk te maken, kan Hagedoorns Plaatse u berichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van uw inschrijvingen en de Nieuwsbrief. Het is niet mogelijk om u voor deze berichten uit te schrijven. Hagedoorns Plaatse beschouwt deze als noodzakelijk. Indien u geen prijs stelt op informatie over Hagedoorns Plaatse of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit aan ons doorgeven. Wij zullen hierop passende actie ondernemen.

Cookies
Hagedoorns Plaatse maakt geen gebruik van cookies op haar website.

Wijzigingen Privacystatement
Hagedoorns Plaatse behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacystatement, b.v. vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen.De meest recente versie kunt u vinden u op onze website: www.hagedoornsplaatse.nl

Volledige versie van het Privacybeleid:  klik hier